Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli   we Wrocance

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§ 1

 

Wprowadza się zasady określające sposób prowadzenia zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§ 2

Ustalenia ogólne

 

 • W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość (do odwołania) i jest obowiązująca dla ucznia.
 • Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawców, informuje uczniów i ich rodziców o przyjętej w szkole procedurze nauczania zdalnego, poprzez moduł e-wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 • Podstawą realizacji zdalnego nauczania jest tygodniowy plan lekcji, obowiązujący dotychczas w szkole i dostępny w e-dzienniku.
 • Nauczyciele obowiązani są realizować programy nauczania, zgodnie ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania z możliwością ich modyfikacji, wynikającą z konieczności stosowania metod zdalnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia i jego sytuacji rodzinnej.
 • Dziennik elektroniczny jest głównym narzędziem dokumentowania realizacji zadań przez nauczycieli i jednocześnie centrum informacji dla ucznia o realizowanych treściach oraz miejscach, gdzie należy je znajdować.
 • Każdy uczeń oraz jego rodzice mają możliwość konsultacji i kontaktu z nauczycielem lub wychowawcą za pośrednictwem modułu e-wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 • Nauczyciel ma obowiązek monitorować oraz oceniać postępy ucznia, stosując ustalone przez siebie formy i środki techniczne, o których wcześniej informuje ucznia, uwzględniając możliwości i zasoby techniczne ucznia.
 • Uczeń ma obowiązek wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela, związane z realizacją jednostek lekcyjnych w ilości i formie określonej przez nauczyciela.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawy ocen nauczyciel przedmiotu ustala warunki indywidualnego kontaktu z uczniem (dopuszcza się konieczność spotkania z uczniem na terenie szkoły) w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu poprawkowego, przy zachowaniu względów bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela.
 • Rodzice mają obowiązek wspomagać nauczycieli w procesie dydaktycznym, zapewniając dziecku właściwe warunki do nauki oraz dopilnowując systematyczności jego pracy.
 • Wewnętrzne regulacje w zakresie oceniania i przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych są przygotowywane i będą udostępnione uczniom i rodzicom.

 

§ 3

Procedury wdrażania zdalnego nauczania w szkole -- dla nauczycieli.

 

 • W dniu wprowadzenia nauczania zdalnego wychowawcy są zobowiązani do przedstawienia uczniom i rodzicom obowiązującego regulaminu pracy zdalnej.
 • Począwszy od dnia wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego nauczyciel realizuje swój tygodniowy plan lekcji.
 • Nauczyciel przygotowuje i wysyła materiały niezbędne do realizacji lekcji, zamieszczając je w ZASOBACH PUBLICZNYCH w tym czasie, w którym uczeń ma zajęcia.
 • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostaną objęci dodatkową indywidualna opieką ze strony nauczycieli.
 • Realizacja jednostki lekcyjnej przez nauczyciela polega na utworzeniu lekcji dla danego oddziału lub grupy, wpisaniu tematu lekcji a następnie (poniżej) w zakładce ZASOBY PUBLICZNE – opisaniu wykazu czynności oraz linków, stron lub innych źródeł, z których uczeń ma skorzystać, aby przyswoić porcję materiału, a także zestaw ćwiczeń, zadań, poleceń itp., które powinien w czasie tej lekcji wykonać.
 • Opis czynności dla ucznia, nauczyciel musi określić bardzo precyzyjnie, tak, aby uczeń nie miał żadnych wątpliwości, gdzie szukać wskazanych treści programowych.
 • Projektując lekcję, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę specyfikę uczenia się na odległość z użyciem narzędzi TIK oraz związane z nią ewentualne bariery techniczne i w związku z tym dostosować zawartość treściową lekcji do możliwości samodzielnego opracowania przez ucznia.
 • Nauczyciel, projektując tygodniowy plan nauki, powinien uwzględnić łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 • Zadanie domowe (jeśli nauczyciel uzna je za konieczne) nauczyciel zapisuje w zakładce ZASOBY PUBLICZNE, ustalając termin jego wykonania i sposób sprawdzenia.
 • Czynności zapisane w zakładce ZASOBY PUBLICZNE są widoczne dla ucznia i rodzica i stanowią podstawowe źródło wiedzy dla ucznia i rodzica na temat wymaganych przez nauczyciela treści oraz miejsca ich pobrania.
 • Uczeń zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności i polecenia określone przez nauczycieli w danym dniu do końca tego dnia.
 • Frekwencję nauczyciel uzupełnia w zakładce FREKWENCJA, wpisując „zd” wszystkim uczniom (obecny zdalnie).
 • Nauczyciel ma prawo i obowiązek oceniać ucznia z określonych, opracowanych partii materiału w wybranej przez siebie formie, dostosowanej do możliwości technicznych uczniów. Ocenione prace przekazane przez uczniów należy archiwizować.
 • Nauczyciel ma obowiązek udzielić pomocy uczniowi lub rodzicowi, w formie konsultacji za pośrednictwem modułu e-wiadomości w e-dzienniku lub innego narzędzia pracy zdalnej, o ile uczeń lub rodzic zgłosi taką potrzebę.
 • Nauczyciel, który zdecyduje się poprowadzić lekcje on-line informuje uczniów o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem e –dziennika.
 • W przypadku nieobecności ucznia w lekcji on-line uczeń jest zobowiązany do samodzielnego nadrobienia materiału. Nieobecność ucznia będzie odnotowywana w e-dzienniku i wymaga usprawiedliwienia ze strony rodzica.
 • Wychowawcy zobowiązani są do stałego kontaktu z nauczycielami, Rodzicami oraz z uczniami w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zgodnie z zaleceniami RODO nauczyciele zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez Rodziców i uczniów adresów e-mailowych wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą.

 

§ 4

Procedury wdrażania zdalnego nauczania w szkole -- dla uczniów.

 

 • Począwszy od dnia rozpoczęcia nauczania zdalnego lub hybrydowego uczeń codziennie loguje się do e-dziennika, realizując kolejno wszystkie lekcje, przewidziane w danym dniu według obowiązującego go planu lekcji.
 • Zgodnie z planem lekcji uczeń lub rodzic (w przypadku uczniów młodszych), po zalogowaniu do e-dziennika, wybiera zakładkę LEKCJE ZREALIZOWANE oraz wybiera bieżącą datę. Pod tematem każdej lekcji w zakładce ZASOBY uczeń znajduje opis lekcji, zawierający wykaz czynności oraz linków, stron lub innych źródeł, z których musi skorzystać, aby przyswoić porcję materiału a także zestaw ćwiczeń, zadań, poleceń, itp., które powinien w czasie tej lekcji wykonać.
 • Każdego dnia uczeń zobowiązany jest to sprawdzenia poczty elektronicznej w e-dzienniku.
 • Uczeń przystępuje do realizacji  każdej lekcji przewidzianej w danym dniu.
 • Uczeń ma cały dzień na zrealizowanie lekcji, przewidzianych w dziennym planie lekcji, wraz z wykonaniem zadań domowych na następny dzień.
 • Zadania domowe są zapisywane przez nauczycieli w zakładce ZASOBY PUBLICZNE.
 • Jeżeli nauczyciel nie określił innego terminu, to każde zadanie domowe należy odesłać do oceny w nieprzekraczalnym terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu. W klasach 1-3 zadania, notatki i inne zlecone czynności przez nauczyciela muszą być odesłane do dnia następnego do godz.16.00
 • Nieprzesłanie zadania w ustalonym terminie skutkuje uzyskaniem odpowiedniego wpisu w e-dzienniku.
 • Nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z określonych, partii materiału w wybranej przez siebie formie, dostosowanej do możliwości technicznych uczniów, wskazując uczniowi sposób przekazania nauczycielowi pracy domowej.
 • W razie ewentualnych trudności uczeń ma prawo skontaktować się z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą za pomocą modułu e-wiadomości w dzienniku elektronicznym i uzyskać niezbędną pomoc w godzinach pracy nauczyciela od godz. 8.00 do godz. 16.00.

 

 § 5

Zadania rodziców

 

 1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania.
 2. Mają obowiązek systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego i odczytywania informacji od nauczycieli, wychowawcy i dyrektora.
 3. Zapewniają dzieciom bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają o bezpieczeństwo cyfrowe.
 4. Kontrolują  frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania.
 5. Motywują i wspierają uczniów do systematycznego uczenia się.
 6. Zgłaszają wszelkie problemy związane z nauką zdalną wychowawcy, nauczycielom przedmiotu  lub dyrektorowi (techniczne i dotyczące prowadzenia zajęć poprzez wysłanie wiadomości w e-dzienniku).
 7. Rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach online.

 

§ 6

Monitorowanie frekwencji

 

 1. Za obecność na zajęciach rozumie się zalogowanie i zapoznanie się z udostępnionymi przez nauczycieli materiałami oraz uczestnictwo w lekcji on-line przy użyciu włączonej kamerki.
 2. Frekwencja odnotowywana jest w e-dzienniku na bieżąco.
 3. Usprawiedliwienia, informacje dotyczące braku możliwości uczestniczenia w  zajęciach lub niemożności  odbioru zadań przesyłane są do wychowawców poprzez e-dziennik.
 4. Rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w danym dniu, gdy odbywają się zajęcia.
 5. Wychowawcy prowadzą systematyczne monitorowanie frekwencji w swoich klasach i  na bieżąco analizują braki w losowaniach i lekcjach on-line uczniów, o czym powiadamiają rodziców i dyrektora.

 

§ 7

Ocenianie

 

 1. Zadania zlecone przez nauczyciela do realizacji są obowiązkowe.
 2. Osiągnięcia i postępy uczniów w okresie prowadzenia nauczania zdalnego podlegają systematycznej kontroli oraz ocenie, której warunki i zasady są określane przez nauczyciela przedmiotu i są zgodne z Przedmiotowym Systemem Ocenianiem z uwzględnieniem warunków realizacji zdalnej.

 

§ 8

Ocenianie w klasach IV-VIII:

 

 1. podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonywać w zeszycie, kartach pracy zadania i przesłać w terminie oraz w formie wyznaczonej przez nauczyciela wskazane prace pisemne. Niedotrzymanie ustalonego terminu (w przypadku ewidentnego zaniedbania) jest równoznaczne z oceną niedostateczną,
 2.  przy ocenianiu zadań i sprawdzianów obowiązuje skala ocen określona przez nauczyciela,
 3. uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu,
 4.  oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /opiekunów prawnych,
 5. wszystkie oceny cząstkowe w czasie nauczania zdalnego będą wpisywane  z  wagami ustalonymi w systemie oceniania, 
 6.  wprowadza się ocenianie pracy zdalnej uczniów w postaci:
 • zdalnych sprawdzianów,  kartkówek, zadań klasowych,
 • kart pracy,
 • testów on-line,
 • wypowiedzi pisemnych,
 • wypowiedzi ustnych,
 • plików tekstowych,
 • prac wykonanych przez uczniów,
 • plików audio-video, w tym prezentacji multimedialnych,
 • innych form wskazanych przez nauczyciela przedmiotu,

 

 1. sprawdziany będą zapisywane w e-dzienniku - o terminie i zakresie uczniowie i rodzice będą informowani tydzień przed planowanym sprawdzianem,
 2. wytwory pracy uczniów podlegające ocenie będą dostarczane nauczycielom w postaci skanów, zdjęć, nagrań, prezentacji we wskazanym czasie z odpowiednim wyprzedzeniem,

i. informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzyma w formie komentarza słownego wskazującego poziom jego umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej),

 1. przy ocenie z zachowania ucznia pod uwagę będą brane kryteria zawarte w Statucie szkoły oraz dodatkowo czynniki w nauczaniu zdalnym:
 • zaangażowanie ucznia w wypełnianie obowiązków lekcyjnych ,
 • terminowe przesyłanie prac i zaliczanie określonych partii materiału,
 • samodzielna i systematyczna praca,
 • bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych,

 

§ 9

Ocenianie w klasach I - III:

 

 1.  w klasach I - III osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniane będą :
 • na podstawie wykonanych przez ucznia prac, które wskazał mu nauczyciel,
 • na podstawie prezentowanych przez ucznia umiejętności, podczas lekcji online,
 • informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzyma
  w formie komentarza słownego wskazującego poziom jego umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej),
 • wytwory pracy uczniów podlegające ocenie będą dostarczane nauczycielom w postaci skanów,  zdjęć, nagrań we wskazanym czasie,
  1. ocenie bieżącej podlega:
 • głośne czytanie tekstów
 • odpowiedzi ustne,
 • opowiadanie treści,
 • pisanie, w tym jego graficzna strona,
 • wypowiedzi pisemne, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych, notatek,
 • dokonywanie obliczeń matematycznych w zakresie czterech podstawowych działań w zależności od poziomu nauczania,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych, w tym wykorzystujących wiadomości i umiejętności praktyczne,
 • wykonywanie wskazanych ćwiczeń o tematyce przyrodniczej,
 • założenie i prowadzenie hodowli przyrodniczych,
 • wykonywanie prac plastycznych, technicznych, komputerowych, muzycznych oraz zadań z wychowania fizycznego na wyznaczony temat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na samodzielność oraz zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 1. prace pisemne :
 • sprawdziany opracowane przez nauczyciela ( z edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej i matematycznej),
 • sprawdziany  z  ćwiczeń na zakończenie działu,
 • testy czytania ze zrozumieniem.
  1. w okresie nauczania zdalnego ocenianie bieżące będzie spójne z przedmiotowymi zasadami oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.
  2. ocenianiu będzie podlegać również zachowanie uczniów w obszarze „wywiązywanie się z obowiązków ucznia”. Pod uwagę będą brane, m.in. systematyczność, wysiłek włożony w naukę, udział w konkursach.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizacja nauki zdalnej  obowiązuje od 26.10.2020r. oraz  w czasie,  kiedy ewentualnie będzie obowiązywało zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance.
 2. Zasady nauki zdalnej mogą  zostać zmienione w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa.
 3.  Wszyscy uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszej Organizacji zdalnego nauczania.

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.