Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 Roczny Plan Pracy

Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli

 We Wrocance

na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2022/2023.
 3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance.
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2021/2022.

 

Spis treści zawartych w planie.

 

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Harmonogram dni wolnych od zajęć.
 4. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej.

 

Roczny plan pracy  szkoły zatwierdzony Uchwałą Nr 6 /2022/2023 Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2021r.

 

Zarządzanie i organizacja

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.

Dyrektor szkoły

wrzesień

2.

Opracowanie „Rocznego planu pracy szkoły”.

Dyrektor szkoły

sierpień

3.

Opracowanie „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.

Zespół do spraw opracowania, modyfikowania „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.

wrzesień

4.

Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

Dyrektor szkoły

Cały rok

5.

Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji pedagogicznych.

Dyrektor szkoły

Cały rok

6.

Aktualizacja dokumentów szkoły                 i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.

Dyrektor szkoły

Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji statutu.

sierpień/wrzesień

7.

Aktualizacja „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie   

Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance.

Dyrektor szkoły

sierpień

8.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

Do 15 września

9.

Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

10.

Opracowanie programu realizacji doradztwa zawodowego.

Dyrektor szkoły

Doradca zawodowy

wrzesień

11.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

Dyrektor szkoły

Lider WDN

wrzesień

12.

Opracowanie arkusza organizacji szkoły.

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

13.

Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły

Wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

14.

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dyrektor szkoły

Cały rok

15.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz różnego rodzaju  instytucjami.

Dyrektor szkoły.

Wszyscy nauczyciele                       i pracownicy niepedagogiczni.

Cały rok

16.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Dyrektor szkoły.

Wszyscy nauczyciele                         i pracownicy niepedagogiczni.

Cały rok

17.

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły.

Opiekun stażu.

Mentor

Cały rok

18.

Dbanie o aktywny udział rodziców                w życiu szkoły.

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

19.

Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole programów, i projektów.

Dyrektor szkoły

Cały rok

20.

Wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, rady szkoleniowe.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wg harmonogramu

21.

Pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń szkolnych.

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Cały rok

22.

Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Wrzesień

23.

Zapewnienie bezpiecznych                              i higienicznych warunków pracy                       i nauki.

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

Działalność dydaktyczna

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Podejmowanie działań innowacyjnych w szkole.

Nauczyciele

Cały rok

4.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły, pedagog.

Cały rok

5.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem.

Wszyscy nauczyciele

Bibliotekarz

Cały rok

7.

Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych.

 

Przewodniczący zespołów

Cały rok

8.

Indywidualizowanie pracy                         z uczniem.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Organizowanie oraz udział  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

10.

Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach                    i orzeczeniach PPPP.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

11.

Badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele wyznaczonych przedmiotów

Wg harmonogramu

12.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                   i uzdolnień uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

13.

Kontrola właściwego                           i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Cały rok

14.

Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci.

Dyrektor szkoły

W miarę potrzeb

15.

Nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami                    z zagranicy.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele języków obcych

Wrzesień

16.

Wspieranie uczniów klas VII i VIII w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Dyrektor szkoły

Doradca zawodowy

Wychowawcy klas

Cały rok

17.

Realizowanie uczenia wychodzącego poza szkołę.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

18.

Systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, dokonywanie niezbędnych modyfikacji w celu uzyskania maksymalnej efektywności                  i podniesienia poziomu jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

19.

Profilaktyka uzależnień.

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok

 

Działalność wychowawczo- opiekuńcza

Lp.

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły na rok 2022/23”.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

4.

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Organizowanie akademii                      i imprez szkolnych, wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami i aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Współpraca  z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami i instytucjami w celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

7.

Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka demokratycznego państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie SU

Cały rok

8.

Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach dobroczynnych.

Opiekun Klubu wolontariusza

Cały rok

9.

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Cały rok

10.

Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań.

Wszyscy  nauczyciele

Cały rok

11.

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

12.

Propagowanie edukacji regionalnej.

Nauczyciele

Cały rok

 

13.

Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie.

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok

14.

Organizowanie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

W miarę potrzeb

15.

Zapewnienie bezpiecznych                       i higienicznych warunków nauki

i pracy.

Dyrektor szkoły

Cały rok

16.

Rzetelne i planowe wykonywanie swoich obowiązków związanych                        z wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

17.

Kultywowanie  ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, lokalnych i narodowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

18.

Propagowanie zachowań proekologicznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

19.

Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci                  i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności i praw.

Dyrektor szkoły

Wszyscy pracownicy

Cały rok

20.

Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, rasowych

i światopoglądowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Lp.

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu pedagogizacji.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Wrzesień

2.

Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

3.

Współpraca z instytucjami

 i organizacjami wspierającymi działalność szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok

4.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Doradca zawodowy

Wg harmonogramu

5.

Promowanie wiedzy o regionie.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

6.

Promowanie szkoły oraz wartości edukacji w środowisku lokalnym.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

7.

Pozyskiwanie partnerów do współpracy.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

8.

Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego.

Dyrektor szkoły

W miarę potrzeb

9.

Zorganizowanie dla rodziców warsztatów, pogadanek i spotkań ze specjalistami.

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

W miarę potrzeb

 

 

 1. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2022/2023

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

 

WRZESIEŃ

 

1.09.2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

13.09.2022r.

Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A.Mickiewicz

M.Pachana

12.09.2022r.

Wybory do SU

N.Barańska, A.Zdziarska, B.Moskal

21.09.2022r.

Dzień Przedszkolaka

M.Maczuga, A.Kozielska,

30.09.2022r.

Sprzątanie świata

Wychowawcy klas

30.09.2022r.

Europejski Dzień Języków

B.Moskal, A.Prajzner, N.Hanus

27.09.2022r.

Dzień Głośnego Czytania

M.Pachana, K.Korzec, M.Baran

30.09.2022r.

Dzień Chłopaka

Wychowawcy klas, opiekunowie SU

 

PAŹDZIERNIK

 

3.10.2022r.

Dzień Tabliczki Mnożenia

Ł.Dołegowski

14.10.2022r.

Pasowanie na ucznia

M.Pachana, A.Rozel

14.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej

Opiekunowie SU

17.10.2022r.

Dzień papieski

D.Wierdak

 

LISTOPAD

 

4.11.2022r.

Dzień zdrowego śniadania

„Śniadanie daje moc”

Oddziały przedszkolne, wychowawcy                klas 1-3

10.11.2022r.

Narodowe Święto Niepodległości

B.Lenik, B.Moskal

25.11.2022r.

Dzień Pluszowego Misia

Oddziały przedszkolne

30.11.2022r.

Andrzejki szkolne

Opiekunowie SU lub wychowawcy klas

30.11.2022r.

Andrzejki przedszkolne

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

GRUDZIEŃ

 

3.12.2022r.

Dzień Wolontariusza

M.Michalczyk, A.Zdziarska

6.12.2022r.

Mikołajki szkolne

Opiekunowie SU

Grudzień

Szlachetna paczka

M.Michalczyk, A.Zdziarska

21.12.2022r.

Warsztaty świąteczne

A.Kozielska

22.12.2022r.

Jasełka szkolne, wigilia szkolna

A.Zyzańska, N.Barańska

22.12.2022r.

Wigilie klasowe

Wychowawcy klas

 

STYCZEŃ

 

20.01.2022r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Wychowawcy klas  I-III

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

12.01.2022r.

Choinka szkolna

Wychowawcy klas,

 

LUTY

 

15.02.2021r.

Szkolne walentynki

Opiekunowie SU

 

MARZEC

 

8.03.2021r.

Dzień Kobiet

Wychowawcy klas , Opiekunowie SU

21.03.2021r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Opiekunowie SU

12.03.2021r.

Dzień Matematyki

Ł.Dołęgowski

23.04.2021r.

„Dzień z książką” w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci

Oddziały przedszkolne, klasy 1-8

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

2.04.2021r.

Dzień świadomości autyzmu

Oddziały przedszkolne, pedagog

05.04.2022r.

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych

E.Głód, B.Szarek

22.04.2021r.

Dzień Ziemi

Wychowawcy klas

 

MAJ

 

4.05.2022r.

Święto Konstytucji 3 Maja

P.Zajdel , A.Zdziarska

26.05.2021r.

Dzień Matki

I-VIII

 

CZERWIEC

 

1.06.2022r.

Dzień Dziecka/ Dzień Sportu

wychowawcy klas

9.06.2022r.

Dzień Przyjaciela

Opiekunowie SU

14.06.2022r.

Dzień rodziny

Klasy I-III Przedszkole

23.06.22r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

M.Baran, B.Szarek

 

 1. Harmonogram dni wolnych od zajęć.

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r., (piątek)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2023r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe 16- 29 stycznia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  23 czerwca 2023r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

 

31.10.2022r.- Dzień Edukacji Narodowej

2.05.2023r.

23-25.05.2023r.- egzamin ósmoklasisty

09.06.2023r.- dzień po Bożym Ciele

21,22.06.2023r.

 

 1. Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023

 

25 sierpnia 2022r. – rodzice dzieci przedszkolnych

22 września 2022r. – rodzice uczniów klas 1-8

27 października 2022r.

1 grudnia 2022r.

13 stycznia 2023r.

15 marca 2023r.

26 kwietnia

6 czerwca 2023r.

 

 

 1. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2022/2023

 

Zebrania odbywają się o godz. 15.00.

 

14 września 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej;

 

17 listopada 2022r. – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie dostosowań do egzaminu ósmoklasisty

 

12 stycznia 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej; klasyfikacja śródroczna 

31 stycznia 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej; rada podsumowująca I półrocze

                  11 maja 2021r. – zebranie Rady Pedagogicznej;szkolenie przed egzaminem 

                  ósmoklasisty

16 czerwca 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej: klasyfikacja końcoworoczna;

 

27 czerwca 2023r. – rada podsumowująca;

 

24 sierpnia 2023r.- organizacja nowego roku szkolnego.

 

 

 

 

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.