Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Regulamin organizacji i funkcjonowania szkoły w czasie pandemii Covid-19

Regulamin organizacji i funkcjonowania

Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance w okresie pandemii COVID-19

obowiązujący od 1 września 2020 r.

 

Postanowienia ogólne:

1.            Niniejszy Regulamin określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance , rodziców oraz dzieci uczęszczających do tej placówki.

2.            Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem    i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego    ograniczenia    funkcjonowania     jednostek    systemu    oświaty    w     związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienie

 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

 • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rozdział I

 

Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

1.            Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie dzieci i uczniowie zdrowi bez objawów infekcji, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.

2.            Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci  ze szkoły    
w przypadku,  gdy  nie  posiadają  objawów  infekcji  górnych  dróg  oddechowych.  Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci przed wejściem do budynku szkolnego.

3.            Ustala się różne wejścia/wyjścia do szkoły dzieci z grup  przedszkolnych  oraz uczniów klas I-VIII:

Oddział „0” – wejście i wyjście od strony przedszkola

Punkt przedszkolny/gr. młodsza i kl. I-III – wejście i wyjście od placu zabaw

 

       Klasy IV-VIII – wejście i wyjście główne wejście

4.            W przypadku późniejszego przybycia rodzica z dzieckiem lub ucznia oraz zastania zamkniętych drzwi dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach powiadamia pracowników szkoły o przyjściu i czeka na przybycie pracownika obsługi.

5.            Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka w maseczkę, która będzie używana przez nie w tzw. częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarze, toaleta, biblioteka, jadalnia, świetlica).

6.            Uczniowie wchodzą do klas w maseczkach, w czasie lekcji nie korzystają z nich (dobrowolnie).

7.            Po wyjściu z szatni dziecko udaje się do klasy – nad jego bezpieczeństwem czuwają nauczyciele pełniący dyżur w szatni i na korytarzach; rodzic nie może wejść z dzieckiem do wewnętrznych pomieszczeń szkoły.

8.            Rodzice i opiekunowie przestrzegają zasad sanitarnych:

a)  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa  związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli  (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9.            Zaleca się rodzicom regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.

10.        Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.

11.       Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do placówki.

12.       W przypadku  stwierdzenia u ucznia  objawów sugerujących chorobę, izoluje się go
z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić  rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły
w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. Uczeń odizolowany znajduje się w gabinecie higienistki wyposażonym w termometr bezdotykowy i przebywa w nim pod opieką

 

       wyznaczonej osoby dorosłej do momentu pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów     

       prawnych. Należy sporządzić listę osób, które zetknęły się z osobą zakażoną.

13.       Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do szkoły lub gdy uczeń samodzielnie rozpoczyna naukę w szkole, rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka.
(W przypadku samodzielnego przyjścia do szkoły, uczeń przynosi wypełniony i podpisany przez obojga rodziców załącznik nr 1). Zasady odbierania dziecka ze świetlicy w czasie epidemii zostały określone w procedurach pracy świetlicy szkolnej na czas epidemii.

14.       Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie ze swoim regulaminem oraz procedurami obowiązującymi w czasie epidemii.

15.       Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie ze swoim regulaminem oraz procedurami obowiązującymi na czas epidemii.

 

 

                                                                                                                       Rozdział II

Organizacja zajęć w szkole

 

 

1.   Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się  informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa 
i higieny na terenie szkoły oraz środki do dezynfekcji rąk, z których każdy wchodzący na teren szkoły ma obowiązek skorzystać.

2.   Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie przebywający na terenie szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej oraz przy umywalkach.

3.   Osoby nie będące pracownikami wchodząc na teren szkoły mają obowiązek założenia maseczki ochronnej i dezynfekcji rak.

4.   Ze względu na ryzyko zakażenia ograniczony jest kontakt nauczycieli i pracowników administracji  i  obsługi  z  rodzicami  i  opiekunami  prawnymi.  Komunikacja  z  rodzicami   i prawnymi opiekunami odbywa się zdalnie, m.in. mailing, telefon, komunikatory itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

 

5.   Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.  Poszczególne  klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości
w jednej sali. Wyjątkiem są zajęcia informatyczne, lekcje: geografii, chemii i fizyki odbywające się w pracowniach odpowiednio do tego przystosowanych. Po każdej lekcji sala będzie wietrzona i dezynfekowana.

6.   Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7.   Sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki, pomoce do zajęć sportowych używane przez uczniów podczas  zajęć są regularnie dezynfekowane. Usunięte  zostają pomoce, przedmioty  i sprzęty, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.

8.   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to   nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

9.   Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia szkolne są dezynfekowane minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. Każdy nauczyciel wchodzący do sali lekcyjnej zobowiązany jest zdezynfekować ręce w celu korzystania ze sprzętów multimedialnych
i innych środków dydaktycznych.

10.           Wszystkie prace uczniów (klasówki, testy sprawdziany oraz zadania domowe, które będą sprawdzane przez nauczycieli mają przeleżeć w teczkach przez 72 godziny, co wiąże się z wydłużeniem czasu ich poprawienia i wydania uczniom lub rodzicom/prawnym opiekunom. Informacja ta została zawarta w Statucie szkoły.

11.           Zajęcia sportowe będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w czasie pandemii.

12.           Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w stałej, określonej sali, która przed zajęciami jest wietrzona, a stoliki dezynfekowane.

13.            W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument

 

wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

 

 

Rozdział III

Regulamin świetlicy szkolnej

 

1.      Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

2.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z dbałością o zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości pogodowych częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.

3.      W  trakcie trwania zajęć nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć świetlicę co najmniej raz na godzinę.

4.      Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

5.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkami, po powrocie z podwórka i toalety. Ograniczanie łokciem ust, nosa podczas kichania oraz nie dotykanie ust i nosa.

6.      Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych, nie wymieniają się przyborami
z innymi oraz przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy.

7.      W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.

8.      Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, na które dziecko czeka rodzic/ opiekun. Osoby odbierające uczniów sygnalizują odebranie dziecka dzwonkiem, który umieszczony jest przy wejściu głównym.

9.      Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje ucznia z objawami chorobowymi odizoluje ucznia zgodnie z wytycznymi procedur bezpieczeństwa w SP Wrocanka.

 

Rozdział IV

Regulamin korzystania z biblioteki

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Nauczyciel bibliotekarz stosuje środki indywidualnej ochrony oraz przestrzega podstawowych zasad takich jak:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • dezynfekowanie rąk,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

Celem procedur jest:

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą przychodzić uczniowie szkoły i pracownicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem.

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

4)  Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca. Czas przebywania w Bibliotece zostaje skrócony na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.


 

Obowiązki bibliotekarzy:

1)      Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.

2)       Nauczyciel bibliotekarz obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.

 

3)      Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone
w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.

4)       W czasie przerw nauczyciel wietrzy salę, przeciera powierzchnie płaskie.

 

5)       Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – nauczyciel bibliotekarz dezynfekuje środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

Działanie biblioteki:

 1.       Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 2.       Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną w formie gazetek ściennych.
 3.       Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności
  w formie konkursów, zabaw literackich.
 4.       Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
 5.       Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
 6.       Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:

– linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces

 

edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,

– linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,

– informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

 

Bezpieczna procedura wypożyczania i odbierania zbiorów
od czytelników, a także procedura dystrybucji podręczników

 

1.      Biblioteka szkolna jest czynna w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 10.55-12.55 oraz  czwartki od 8.50-11.50.

2.      Uczniowie nie mają wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

3.      Zwracane książki (i inne materiały) muszą odbywać kwarantannę (2dni).  Zbiory składowane są w określonych miejscach przeznaczonych tylko do tego celu. Każda książka oddawana do biblioteki zostaje opisana: data zwrotu, czas kwarantanny.

4.      Każdy uczeń zwracający książki, odkłada je na wskazane miejsce przez nauczyciela bibliotekarza miejsce.

5.       Lektury wydawane są  danej klasie w konkretnym terminie – ustalonym wcześniej
z nauczycielem bibliotekarzem.

6.      Wydawanie podręczników odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Każda klasa obsługiwana jest w określonych godzinach. Uczniowie zostają poinformowani
o  zasadach zachowywania odstępów między sobą, konieczności podpisania każdego egzemplarza od razu oraz niezamienianiu się z innymi uczniami– podręcznikami.

 

Rozdział V

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych obowiązujące w czasie trwania pandemii koronawirusa

 

 

1.      Przy wejściu na halę obowiązujące zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.

2.      Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy ( skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.

3.      Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.

4.      Lekcje w miarę możliwości zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.

5.      Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.

6.      Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.

7.      Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe ( np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna).

8.      Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).

9.      W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej przestrzeni.

10.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp.

11.  Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.

12.  W sali  gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny/ będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

 

 

Rozdział VI

 

Zasady obowiązujące pracowników szkoły

 

 

1.         Pracownik szkoły jest zobowiązany do:

1)  przygotowania  się  do  pracy  poprzez  założenie  środków  ochrony  osobistej  –  w przypadku, gdy wyznaczony został w ramach swoich obowiązków do bezpośrednich kontaktów z rodzicem lub osobami trzecimi, w przypadku pełnienia dyżurów międzylekcyjnych, poruszania się po przestrzeni wspólnej szkoły oraz w czasie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych,

2)  dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły,

3)  pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z wejściem do szkoły,

4)  stosowania się do procedur określonych w niniejszym Regulaminie.

2.         W zakresie kontaktów z rodzicami przyprowadzającymi dzieci do placówki pracownik zobowiązany jest do:

1)  stosowania środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego

o odległości minimum 1,5 m,

2)  informowania  o  obowiązujących   w   szkole   zasadach   przeciwepidemicznych w sytuacjach tego wymagających,

3)  niezwłocznego informowania Dyrektora placówki o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej temperatury u rodzica lub dziecka lub innych objawów świadczących

o braku możliwości przyjęcia do szkoły.

3.              W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi, nauczyciel zobowiązany jest do:

 

1)  zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni podmiotu wynoszącego minimum 1,5 m,

2)  ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację,

3)  bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami,

4)  wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę,

 

5)  zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza),

6)  dezynfekowania stanowisk pracy uczniów w przypadku, gdy do sali wchodzą różne grupy klasowe.

4.              Nauczyciele zobowiązani są do posiadania numerów telefonów rodziców w celu szybkiej komunikacji.

Rozdział VII

 

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub wychowawcy klasy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne ze względów epidemicznych.

2. Posyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Nie posyłają do szkoły dziecka gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych.

5. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.

6. Dopilnowują, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

7. Zapewniają dziecku drugie śniadanie i wodę do picia.

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Wchodząc do szkoły, zakładają osłonę ust i nosa oraz rękawiczki lub dezynfekują ręce i nie przekraczają wyznaczonej strefy przebywania (korytarz między drzwiami przy głównym wejściu do budynku szkoły), zachowując dystans w stosunku do innych osób -min. 1,5 m.

11. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz poinformowania wychowawcę o innych, możliwych drogach kontaktu.

12. Rodzice są zobowiązani do odebrania telefonu ze szkoły i odbierania dziecka w razie nagłej konieczności.

13. Informują dyrektora szkoły w przypadku znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt na kwarantannie.

14. Regularnie logują się do dziennika elektronicznego i odczytują informacje wysyłane ze szkoły.

15. Zobowiązują się do stosowania się do próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników oraz osób przebywających na jej terenie.

16. Przestrzegają zakazu wstępu na teren szkoły (oprócz wyznaczonej strefy przebywania).

 

Rozdział VIII

Obowiązki uczniów

1. Uczniowie stosują zasady higieny: często i regularnie myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, unikają dotykania oczu, nosa i ust.

2. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

3. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych.

4. Uczniowie informują nauczyciela, jeśli źle się czują lub obserwują u siebie objawy chorobowe.

5. Używają własnych przyborów szkolnych.

6. Przestrzegają zapisów niniejszego Regulaminu i stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

7. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

 

 

Rozdział IX

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19

1.      Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.      W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę.

3.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odizolować w przygotowanym na ten cel w szkole pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

4.      Do szkoły mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka lub u któregoś z domowników, nie powinni przyprowadzać do szkoły dziecka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym.

5.      Po zaobserwowaniu przez personel szkoły niepojących objawów u dziecka, rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru dziecka.

6.      Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców pod opieką jednej  osoby  z  kadry  szkoły  zabezpieczonej  w  środki  ochrony  osobistej  w wydzielonym do tego miejscu (gabinet higienistki), służącym do izolacji dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz czytelnie oznaczone.

 

7.      Rodzice muszą odebrać dziecko w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia oraz zobligowani są do konsultacji lekarskiej.

8.      Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).

9.      W każdym przypadku należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który określi czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę konkretny przypadek.

10.  Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach, w których przebywała osoba podejrzana

o zakażenie i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

11.  W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

12.  Na drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów kontaktowych: stacji sanitarno – epidemiologicznej.

 

 

                                                                                                  Rozdział X

 

Zasady w zakresie organizacji żywienia dzieci

 

 

1.                Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe

zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

2.         Posiłki wydawane są zmianowo i spożywane przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

 

3.         Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

4.         Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.

 

5.          Dostarczone posiłki rozdzielane są na porcje w kuchni z użyciem naczyń wielorazowych, które po każdym użyciu myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60°C oraz/lub je wyparza.

6.                 Odbiór dostarczonych posiłków odbywa się według ustalonych godzin z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

 

 

Rozdział  XI

Kontakty z osobami trzecimi

 

 

1.           W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

2.          W przypadku przesyłek listownych – zaleca się odłożyć je we wskazane miejsce będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.

 

 

 

    Rozdział XII

 

                                                                 Przepisy końcowe

 

1.  Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 roku i podany jest do publicznej wiadomości.

2.  W przypadku hybrydowego lub zdalnego nauczania obowiązywać będą odrębne procedury.

3.  W przypadkach nieuregulowanych niniejszym  Regulaminem obowiązują ogólne zasady   
i wytyczne wynikające z aktów prawnych obowiązującym w tym zakresie oraz wytycznych Głównego  Inspektora  Sanitarnego  oraz   Państwowej   Powiatowej   Inspekcji   Sanitarnej  w Krośnie

4.  Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

Aktualizacja regulaminu: 1 września 2021r.

 

 

Zegar

Imieniny

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Dziecko jest dla nas największym dobrem, dlatego umożliwiamy mu maksymalną realizację własnych możliwości w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości i wsparcia  z jednoczesnym poszanowaniem godności i własnej wartości.